Hombu dojo Shinkai Jeetkidokaïkan IJFK

Ryu 2th Kyu red-beld

www.ijfk.org/hombu-dojo/a2th-kyu-red-beld

Ryu 1th Kyu red-beld

www.ijfk.org/hombu-dojo/a1th-kyu-red-beld/

Senpai Shodan 1th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a1-dan-senpai/

Senpai Nidan 2th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a2-dan-%22senpa%C3%AF%22/

Sensei Sandan 3th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a3-dan-%22sense%C3%AF%22/

Sensei Yondan 4th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a4-dan-%22sense%C3%AF%22/

Ô Sensei Godan 5th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a5-dan-o-sensei/

Shihan Rokkudan 6th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a6-dan-shihan/

Shihan Shishidan 7th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a7-dan-shihan/

Shihan Hachidan 8th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a8-dan-shihan/

Shihan daï Kudan 9th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/a9-dan-shihan-da%C3%AF/

Shihan dai Judan 10th dan

www.ijfk.org/hombu-dojo/shihan-da%C3%AF-10%C2%B0-dang/

 

CERTIFICATE MASTERY

Mastery jeetkidokaï Karate IJFK

www.ijfk.org/hombu-dojo/mastery-jeetkidoka%C3%AF

CERTIFICATE OF DAN HOMBU DOJO

Official final approval Shihan Daï founder Shin, Shinkai. 

www.ijfk.org/hombu-dojo/hombu-dojo-approval/

Instructor IJFK, WKO-SJK, Hombu dojo Shinkai Jeetkidokaïkan

Animator BFA
www.ijfk.org/the-instructors/bfa-animator/

Instructor BFI

www.ijfk.org/the-instructors/bfi-instructor/

Instructor Hombu dojo Shinkai Karate

www.ijfk.org/the-instructors/instructors-hombu-dojo/

 

Contact

WORLD ORGANIZATION SHINKAI JEETKIDOKAI KARATE Sosai Nguyen Luxuha Karate
Free Fight Martial Art Karate
MMA KARATE NGUYEN LUXUHA
Contact service of IJFK
And the Hombu dojo Shinkai Karate
shinkai-karate@hotmail.com