Name Technical

 
AGE
 : 
 
AGO
 : 
 
ATOSHI BARAKU
 :   

 

 
  B
BARAI
 :   
BU
 :   
BUNKAI
 :   
BUSHI
 :   
BUSHIDO
 :   
 
DORYO : 
 
 
SHIKI : 
 
 
ONSHA : 
 
 
FUDO : 
 
 
GIRI : 
 
 
NINYO : 
 

 

 
  C
CHOKU
 :   
CHU
 :   
CHUI
 :   
CHUSO KU
 :   

 

 
  D
DACHI
 :   
DAI
 :   
DAN
 :   
DO
 :   
DOJO
 :   
DOMO
 :   
 
DOMO ARIGATO : 
 
 
DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA : 
 
DOZO
 :   

 

 
  E
EMPI
 :   
ENKI
 :   

 

 
  F
FUDO
 :   
FUKUSO
 :   
FUMI KOMI
 :   

 

 
  G
GANMEN
 :   
GAESHI
 :   
GAKE
 :   
GARI
 :   
GE
 :   
GEDAN
 :   
GERI
 :   
GI
 :   
GO
 :   
GOHON
 :   
GOMEN NASAI
 :   
GYAKU
 :   

 

 
  H
HACHI
 :   
HAI
 :   
HAITO
 :   
HAISHU
 :   
HAJIME
 :   
HANMI
 :   
 
OI HANMI NO KAMAE : 
 
 
GYAKU HANMI NO KAMAE : 
 
 
HIDARI (MIGI) HANMI NO KAMAE : 
 
HANSOKU
 :   
HANTAI
 :   
HANTEI
 :   
HANZA
 :   
HARA
 :   
HARA TANDEN
 :   
HEIKO
 :   
HEISOKU
 :   
HIDARI
 :   
HIJI
 :   
HIKI WAKE
 :   
HIKITE
 :   
HIRAKEN
 :   
HITTSUI
 :   
HIZA
 :   
HIZO
 :   
HONTAI
 :   
HON
 :   
HONBU
 :   
HYAKU
 :   
HYOSHI
 :   

 

 
  I
IBUKI
 :   
IDO
 :   
IRIMI
 :   
ITADAKI MAS
 :   
ITCHI
 :  
IPPON
 :   
IYE
 :   

 

 
  J
JIKAN
 :   
JITSU
 :   
JO
 :   
JODAN
 :   
JOSEKI
 :  DOJO
JU
 :   
JUJI
 :   
JUN
 :   
JYU
 :   
JOGAI
 :   

 

 
  K
KAKATO
 :   
KAI
 :   
KAGE
 :   
KAKE
 :   
KAMAE
 :   
KAMAETE
 :   
KAMIZA
 :   
KAN
 :   
KANKU
 :   
KANSHO
 :   
KANSETSU
 :   
KANSUI
 :   
KARA
 :   
KATA
 :   
KAWAISHI
 :   
KAWARA
 :   
KEAGE
 :   
KEIKO
 :   
 
KEIKO HAJIME MASU : 
 
 
KEIKO OWARI : 
 
 
IDO KEIKO : 
 
 
JU NO KEIKO : 
 
 
GO NO KEIKO : 
 
 
KAKARI KEIKO : 
 
 
 
 
  Y
YAKUSOKU
 :   
YAKUTE
 :   
YAMA
 :   
YAME
 :   
YANG
 :   
YASUMI
 :   
YIN
 :   
YOHON
 :   
YOI
 :   
YOKO
 : 
 
YON
 : 
 
YORU
 :   
YUBI
 :   
 
KO YUBI : 
 
 
KUSURI YUBI : 
 
 
NAKA YUBI : 
 
 
HITOSASHI YUBI : 
 
 
OYA YUBI : 
 
YUDANSHA
 :   
 
RENSHI - SENPAI SHODANNIDAN
 
 
KYOSHI - SENSEI SANDANYONDAN
 
 
HANSHI - SHIHAN GODAN
 
YUSEI
 :   

 

 
  Z
ZANCHIN
 :   
ZAZEN
 :   
ZEN
 :   
ZENKUTSU
 :   

 

Contact

WORLD ORGANIZATION SHINKAI JEETKIDOKAI KARATE Sosai Nguyen Luxuha Karate
Free Fight Martial Art Karate
MMA KARATE NGUYEN LUXUHA
Contact service of IJFK
And the Hombu dojo Shinkai Karate
shinkai-karate@hotmail.com